Lees de Grootmeesters Privacyverklaring | Grootmeesters
  • Genre:
  • Duration:
  • Average Rating:

Privacyverklaring

Grootmeesters B.V.

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Grootmeesters B.V. is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze Privacyverklaring lezen hoe Grootmeesters B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

Grootmeesters B.V. is een onderneming die activiteiten verricht binnen de categorie ‘informatie en communicatie’ waarbij Grootmeesters Masterclasses toeging geeft aan de klant tot content. Met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten gelden de volgende wettelijke kaders:
1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

2. Omschrijving persoonsgegevens

Grootmeesters B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Grootmeesters B.V. en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Grootmeesters B.V. heeft verstrekt. Grootmeesters B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw adresgegevens;
– Uw geboortedatum;
– Uw geslacht;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres;
– Uw betalingsgegevens;
– Uw IP-adres;

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. 

Uw persoonsgegevens kunnen door Grootmeesters B.V. worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomsten met u. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt om het adres voor de levering van producten vast te stellen, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden en om u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van Grootmeesters B.V. te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten of functies van Grootmeesters B.V.

4. Marketingactiviteiten

Grootmeesters B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Tot slot kunnen gegevens van de klanten worden gebruikt om de diensten van Grootmeesters B.V. onder aandacht te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van de bedrijfsgegevens met foto’s van het evenement op de website of andere sociale mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest).

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Grootmeesters B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie punt 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 2 jaar, nadat de klant inactief is, worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Grootmeesters B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Grootmeesters B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Grootmeesters B.V. raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Grootmeesters B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Grootmeesters B.V. zorg voor een passende
beveiliging van de persoonsgegevens. Grootmeesters B.V. beschermt de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Grootmeesters B.V. (Zie punt 13 voor de contactgegevens.)

8. Verwerking persoonsgegevens met derden

Grootmeesters B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat Grootmeesters B.V. samenwerkt met externe partijen en daarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, zal Grootmeesters B.V. afspraken maken over de vereisten waar de uitwisseling van persoonsgegevens aan moet voldoen. Deze afspraken zullen voldoen aan de wettelijke kaders.

9. Rechten van betrokkenen

Grootmeesters B.V. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Grootmeesters B.V.), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@grootmeesters.nl. Grootmeesters B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

10. Cookies

Grootmeesters B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Grootmeesters B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Grootmeesters B.V. cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat zij u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Grootmeesters B.V. u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Grootmeesters B.V. uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

10.1 Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Grootmeesters B.V. adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Grootmeesters B.V. te beïnvloeden.

10.2 Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Grootmeesters B.V. gebruik van analytics diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analytics diensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Grootmeesters B.V. verstrekt. Grootmeesters B.V. krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

10.3 Tracking cookies
Grootmeesters B.V. maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Grootmeesters B.V. naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Grootmeesters B.V. mogelijk om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

10.4 Afmelden cookies
U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

11. Wijziging Privacyverklaring

Grootmeesters B.V. behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Grootmeesters B.V. worden gepubliceerd: www.grootmeesters.nl.

12. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Grootmeesters B.V. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Grootmeesters B.V., heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

13. Contactgegevens Grootmeesters B.V.

Grootmeesters B.V.
Adres: Karel du Jardinstraat 17-1
1072 SE te Amsterdam

KvK-nummer: 81044518
E-mail: info@grootmeesters.nl
Website: www.grootmeesters.nl

Scroll to top

De rest van de Masterclass bekijken?

Master je positieve mindset

van €69,96

€29,95

Vaderdag actie: VADERDAG22