• Genre:
  • Duration:
  • Average Rating:

Gebruikersvoorwaarden Grootmeesters B.V.

Tot stand gekomen op 1 maart 2021

Gebruikersvoorwaarden Grootmeesters B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan Karel du Jardinstraat 17-1, 1072 SE te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81044518.

Artikel 1 Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Abonnement:
Het Abonnement van Grootmeesters die aan Gebruiker wordt verstrekt, waarbij Gebruiker toegang heeft tot de Content waarop het Abonnement betrekking heeft. Gebruiker betaalt voor het Abonnement een eenmalig of periodiek bedrag aan Grootmeesters. Op het Abonnement zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing

Account:
De persoonlijke registratie bij Grootmeesters waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt. Naast gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het Account het Profiel van de Gebruiker.

Content:
De digitale content van Grootmeesters bestaande uit masterclasses, online colleges en interviews, die toegankelijk zijn via het online platform van Grootmeesters.

Dienst:
De Dienst van Grootmeesters die het mogelijk maakt Content te kunnen afnemen.

Gebruiker:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft geregistreerd bij Grootmeesters.

Gebruikersvoorwaarden:
De Gebruikersvoorwaarden als hierin vermeld. De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de (rechts)verhouding tussen Grootmeesters en een Gebruiker.

Grootmeesters:
Grootmeesters B.V. is een onderneming die masterclasses online aanbiedt aan het publiek tegen betaling. De Gebruiker heeft toegang tot de Content middels een eigen Account en kan gebruik maken van de Dienst van Grootmeesters door het kopen van een Abonnement.

Klantenservice:
De gegevens van de Klantenservice zijn te vinden op www.grootmeesters.nl. De Klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier op de Website, telefonisch en/of via de social media-kanalen van Grootmeesters.

Profiel:
Het Profiel bevat de informatie van de Gebruiker, zoals de voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.

Website:
De Website van Grootmeesters: www.grootmeesters.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Grootmeesters en Gebruiker ten aanzien van geleverde Dienst, met inbegrip van het verstrekte Abonnement.

Door gebruik te maken van de Dienst, door het afnemen van het Abonnement en het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden.

Grootmeesters behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Gebruikersvoorwaarden. Gebruiker zal van deze wijziging tijdig op de hoogte worden gesteld. De meest actuele versie van de Gebruikersvoorwaarden is altijd te raadplegen op de Website. Door gebruik te maken van de Dienst na een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze gewijzigde Gebruikersvoorwaarden geaccepteerd te hebben, tenzij de Gebruiker Grootmeesters anders bericht.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Gebruikersvoorwaarden voor al het overige in stand.

Indien Grootmeesters niet steeds strikte naleving van deze Gebruikersvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Grootmeesters in enigemate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden te verlangen.

In alle gevallen waarin deze Gebruikersvoorwaarden niet voorzien, zal de inhoud van het Abonnement in het licht van deze Gebruikersvoorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Op verzoek van de Gebruiker kunnen de Gebruikersvoorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 Registratie van een Grootmeesters Account

Voor het gebruikmaken van de Dienst van Grootmeesters dient Gebruiker een Account aan te maken bij Grootmeesters op de Website.

Tijdens het aanmaken van een Account dient Gebruiker zowel zijn e-mailadres, gebruikersnaam als een uniek wachtwoord op te geven. Verder kan Grootmeesters vragen om persoonlijke gegevens, zoals uw voornaam, achternaam, leeftijd en geslacht. Deze persoonlijke gegevens zijn onderdeel van het Profiel. Het invullen van het Profiel is een vereiste om gebruik te maken van de Dienst van Grootmeesters. Gebruiker dient dit volledig, accuraat en actueel te registreren. De Gebruiker dient in elk geval 18 jaar of ouder te zijn om zich zelfstandig te kunnen registreren bij Grootmeesters. Minderjarigen dienen toestemming van hun ouder(s) of voogd te verkrijgen voordat zij zich registreren bij Grootmeesters.

De Gebruiker dient zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. Elk Abonnement dat vanuit het Account wordt afgenomen, wordt geacht door Gebruiker zelf te zijn afgenomen. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het Account komen voor rekening en risico van Gebruiker. Grootmeesters behoudt zich, bij vermeend misbruik door Gebruiker, het recht voor om de toegang tot een Account te blokkeren. Reeds betaalde abonnementsgelden worden in dat geval niet gerestitueerd.

De persoonsgegevens van Gebruiker zullen zorgvuldig worden verwerkt en beheerd conform de privacyverklaring van Grootmeesters, te raadplegen via de Website. Het gevoerde privacybeleid is in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 4 Abonnement en bijbehorende Content

Nadat Gebruiker zich heeft geregistreerd bij Grootmeesters heeft Gebruiker de mogelijkheid om één of meerdere Abonnementen af te nemen van Grootmeesters. Door middel van het Abonnement heeft Gebruiker toegang tot de Content die aan het Abonnement is gekoppeld.

Het Abonnement wordt aangegaan op het moment dat Gebruiker de afname daarvan heeft bevestigd. Op de Website staat aangegeven onder welke specifieke voorwaarden een Abonnement kan worden afgenomen. Onder andere de duur van het Abonnement maakt onderdeel uit van deze specifieke voorwaarden. Het Abonnement wordt afgenomen voor ofwel het eenmalig afspelen van één specifieke masterclass ofwel voor onbepaalde tijd voor alle masterclasses.

Het Abonnement voor onbepaalde tijd is per jaar opzegbaar, uiterlijk ten minste één maand voor het aflopen van het huidige abonnementsjaar. Zonder opzegging binnen die termijn wordt het Abonnement telkens geacht met een jaar verlengd te zijn. In de Account van Gebruiker is de ingangsdatum van het Abonnement weergegeven. De abonnementsgelden worden jaarlijks voldaan aan Grootmeesters door middel van automatische incasso. Gebruikers die een Abonnement voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, geven aan Grootmeesters een doorlopende (digitale) volmacht om de abonnementsgelden jaarlijks (aan het begin van het abonnementsjaar) te (laten) innen via automatische incasso.

Grootmeesters hanteert een ‘niet goed, geld terug beleid’ voor consumenten en geeft Gebruikers die consument zijn 14 dagen bedenktijd na aankoop van hun Abonnement. Abonnementen kunnen worden herroepen binnen 14 dagen na het aangaan daarvan middels een kennisgeving per e-mail of telefoon aan Grootmeesters. Bij herroeping van het Abonnement restitueert Grootmeesters het reeds betaalde Abonnementsgeld.

Artikel 5 Account, wachtwoord en beveiliging

Het Account en de bijbehorende gegevens van Gebruiker zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om derden gebruik te laten maken van het Account.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Account van Gebruiker. De Gebruiker zal Grootmeesters onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van het Account of bij (risico op) inbreuk op diens Account, zoals bijvoorbeeld bij het verliezen van een wachtwoord of gebruikersnaam van het Account.

De Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met zijn Account, waaronder begrepen het afsluiten van de Website na het bekijken van de Content en het uitloggen op de Website. Grootmeesters is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit de niet-naleving van gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen door Gebruiker.

De Content is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Grootmeesters verleent een tijdelijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot de Content. Het Abonnement verschaft geen enkel recht op de Content aan Gebruiker buiten het persoonlijk gebruik van de Content door Gebruiker conform deze Gebruikersvoorwaarden.

Het is niet toestaan Content op te nemen, over te nemen of anderszins te kopiëren of geschikt te maken voor gebruik buiten het platform van Grootmeesters. Grootmeesters behoudt zich het recht voor om de toegang tot een Account te blokkeren indien deze bepaling overtreden wordt. Reeds betaalde abonnementsgelden worden in dat geval niet gerestitueerd.

Grootmeesters behoudt zich het recht voor om de toegang tot een Account te blokkeren indien een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden overtreden wordt. Reeds betaalde abonnementsgelden worden in dat geval niet gerestitueerd. In zo een geval dient Gebruiker onmiddellijk alle inhoud die is gedownload of anderszins verkregen via de Dienst, evenals kopieën van dergelijke materialen, te vernietigen.

Artikel 6 Stoppen, wijzigen of schorsen van de Dienst

Grootmeesters behoudt zich het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruiker gaat ermee akkoord dat Grootmeesters niet aansprakelijk is jegens Gebruiker of een derde voor een wijziging, schorsing of stopzetting van de Dienst in geval Grootmeesters haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt. Grootmeesters behoudt zich ook het recht voor om het aanbod van masterclasses op haar Website te wijzigen, waardoor het Abonnement inhoudelijk wijzigt.

Artikel 7 Gebruik en opslag

Gebruiker erkent dat Grootmeesters algemene praktijken en beperkingen kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Dienst, waaronder begrepen de maximale periode dat Content wordt bewaard op de apparaten van Gebruikers.

Grootmeesters draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van gegevens of andere inhoud die door de Dienst wordt onderhouden of geüpload.

Grootmeesters heeft het recht om een Account dat gedurende een lange periode inactief is, te beëindigen. Grootmeesters zal dit vooraf melden aan Gebruiker.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en de Website – met inbegrip van docht niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij Grootmeesters of diens relaties. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden. Geen enkele deel van de Content mag in enige vorm of op enige wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruikersvoorwaarden.

Grootmeesters verleent een tijdelijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot de Content.. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft eigendom van Grootmeesters.

De Content kan technische beveiligingen, aangebracht door Grootmeesters, bevatten om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:
(a) de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub-)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;
(b) te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Grootmeesters aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;
(c) de Content aan te passen, veranderen, vertalen of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
(d) het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat; of
(e) de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te ‘branden’ op een fysieke drager, zoals maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-stick etc., of welke fysieke dragers.

Artikel 9 Betaling en betalingswijzen

Gebruiker dient voor het gebruikmaken van de Dienst van Grootmeesters een betalingsregeling te selecteren. De betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Grootmeesters aangewezen bankrekening voor het tijdstip van het verkrijgen van de Dienst.

De Gebruiker is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Grootmeesters en de verplichtingen van de Gebruiker jegens Grootmeesters onmiddellijk opeisbaar.

Indien Grootmeesters bij het afnemen van een Abonnement een vast tarief overeenkomt, dan is Grootmeesters gerechtigd tot verhoging van dit tarief, ook wanneer het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Grootmeesters het voornemen heeft het tarief te wijzigen, stelt zij de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk en tevoren op de hoogte. Grootmeesters is gerechtigd om een Gebruiker de toegang tot de Content te blokkeren indien Gebruiker niet aan diens betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 10 Incassokosten

Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Grootmeesters, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument heeft Grootmeesters pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Grootmeesters de Gebruiker na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Grootmeesters sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe of indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn opzet of bewuste roekeloosheid van Grootmeesters. Grootmeesters verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker.

De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content zijn weergegeven op de Website. In geen geval zal Grootmeesters aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.

Grootmeesters garandeert niet dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketinguitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zal Grootmeesters en/of haar instructeurs aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen ten aanzien van de Content.

Ieder aanbod van Grootmeesters, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod van Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Grootmeesters ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden.

Grootmeesters is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder partijen die de betalingen in verband met het Abonnement verwerken, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Grootmeesters.

Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, maar in ieder geval zo snel mogelijk, kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover Grootmeesters op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Grootmeesters voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

Artikel 12 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Grootmeesters in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel het Abonnement zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Grootmeesters is gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Grootmeesters partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Grootmeesters en de Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

Scroll to top